Oordeelsvorming Burger 03-06-2020

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Oordeelsvorming Burger 03-06-2020

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Bent u uitgenodigd om in te spreken of wilt u zich aanmelden om in te spreken? U vindt hier de spelregels om in te spreken. Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk vóór 12 uur op 2 juni 2020 doorgeven aan de griffier Fred Kromhout. Dit kan door een mail te sturen naar kromhout@oegstgeest.nl o.v.v. van uw telefoonnummer. Bij het aanmelden voor het inspreken, bent u zich er van bewust dat de vergadering live uitgezonden wordt. Wilt u niet in beeld komen tijdens de vergadering? Geef dit dan vooraf door aan de griffier.

   

  1
 • 4

  Toezeggingenlijst Burger

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehoudersoverleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 7

  Aanvraag vangnetuitkering over 2019

  tijd: 20.20-20.25, zaaknr. Z-19-125304

  Portefeuille: Sociale zaken en werkgelegenheid inclusief schuldhulpverlening, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

  Oegstgeest heeft een tekort op de uitgaven voor bijstand. Het ministerie biedt middels een
  zogenaamde Vangnetuitkering de mogelijkheid om compensatie voor dit tekort te krijgen. Het
  college heeft besloten een aanvraag voor de Vangnetuitkering in te dienen. De raad heeft ingestemd met de verklaring die het college hieromtrent heeft afgegeven.

  2
 • 8

  Leidraad voor participatie in Oegstgeest

  tijd: 20.25- 21.25 uur, zaaknr. Z-19-121876

  Portefeuille: Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

  Het college stelt de gemeenteraad voor om de Leidraad voor participatie in Oegstgeest vast te stellen. Met het vaststellen van de Leidraad geven we door middel van een tastbaar kader
  duidelijkheid over de wijze waarop de gemeente enerzijds burgerinitiatieven faciliteert en
  anderzijds burgers wil betrekken bij beleid. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor inwoners,
  ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te doen. Ook kan de gemeente toekomstige processen waarin participatie een belangrijke rol speelt, zoals de Omgevingswet, vormgeven.

  2
 • 9

  Agenda komende raadsbijeenkomsten

  tijd: 21.25-21.305 uur

 • 10

  Stukken ter kennisneming

  tijd: 21.30-23.005 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier, onder vermelding van de te maken opmerking(en) en/of vragen.

  • 10.a

   Eenmalige subsidie aan Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland ten behoeve van Stichting Evenementen 2020

   zaaknr. Z-20-130688

   Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

   De gemeente subsidieert de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (hierna SJJMH) al jaren voor de uitvoering van het jongeren- en kinderwerk in Oegstgeest. Tot en met 2019 bestond het gesubsidieerde kinderwerk uit het organiseren en coördineren van kinderactiviteiten in het Dorpscentrum en de jaarlijkse KIVA week. Het gesubsidieerde kinderwerk werd uitgevoerd door Stichting Evenementen (in de persoon van de kinderwerker die in dienst is bij SJJMH).
   Deze vorm van kinderwerk draagt onvoldoende bij aan onze maatschappelijke doelen van het door u vastgestelde sociaal domeinplan 'Met elkaar, voor elkaar' (jeugdoverlast neemt niet toe en minder opgroei- en opvoedproblemen). Daarom heeft SJJMH, in overleg met de gemeente, besloten om het gesubsidieerde kinderwerk vanaf 2020 meer te richten op preventie en vroeg signalering en minder op het organiseren van cursussen, waarin ook door andere organisaties wordt voorzien. Dit betreft bijvoorbeeld het KunstKasteel, balletstudio Giselle, dansstudio Chee-Ling, scouting, buurtverenigingen en muziekschool B-C. Zij organiseren vergelijkbare kinderactiviteiten tegen vergelijkbare tarieven zonder financiële ondersteuning van de gemeente.
   Het gevolg hiervan is dat Stichting Evenementen vanaf 2020 niet meer gesubsidieerd wordt voor het organiseren van haar activiteiten in het Dorpscentrum. De kinderwerker blijft overigens wél in dienst van de SJJMH. Uw raad heeft naar aanleiding hiervan op 5 november 2019 een motie aangenomen om Stichting Evenementen de ruimte te geven om in te kunnen spelen op deze nieuwe situatie. In deze Motie 'Ruimte voor Stichting Evenementen' verzoekt u ons om in overleg met Stichting Evenementen te komen tot een voorstel waarmee kinderactiviteiten voor heel 2020 in het Dorpscentrum mogen blijven en Stichting Evenementen de gelegenheid krijgt om voor 2021 en verder een nieuwe manier te vinden om de activiteiten te continueren.

   1
  • 10.d

   Regionaal inkoopplan jeugdhulp

   Zaaknr. Z-20-131120

   Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

   Op 26 september 2019 heeft u de visie "Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)"
   vastgesteld met daarin drie rode draden, namelijk dat het kind en het gezin centraal moeten staan, we zoveel als mogelijk normaliseren en hulp dichtbij organiseren. Daaropvolgend heeft u op 20 februari 2020 het "Programmaplan zorgaanbod Leidse regio vanaf 2021" vastgesteld. Dit programmaplan dient als kader voor het 'Regionaal inkoopplan jeugdhulp' dat door ons college op 28 april 2020 is vastgesteld.
   De Leidse regio heeft samen met de Duin en Bollenstreek het 'Regionaal inkoopplan jeugdhulp'
   opgesteld. De ontwikkelopgaven uit het programmaplan van de Leidse regio en het
   programmaplan van de Duin en Bollenstreek zijn hierin verder uitgewerkt.

   2
 • 11

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 23.00-23.05 uur

 • 12

  Rondvraag

  tijd: 23.05-23.30 uur

 • 13

  Sluiting

  tijd: 23.30 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website