Oordeelsvorming Burger 14-11-2019

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Oordeelsvorming Burger 14-11-2019

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

  Op grond van Wob, artikel 10, lid 2 sub b (economische of financiële belangen van de gemeente) is agendapunt 13 van deze vergadering besloten. Het publiek zal verzocht worden de zaal te verlaten en het (live uitgezonden) beeldverslag zal onderbroken worden.    

   

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit om uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voor de Politieke Ronde aan de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071, mede te delen. Dit onder opgave van het onderwerp of de onderwerpen waarover hij/zij het woord wenst te voeren.

  Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

  De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon bij een totale spreektijd van ten hoogste 30 minuten.

  Insprekers wordt verzocht hun tekst op papier dan wel digitaal ter beschikking te stellen.

  Insprekers komen in beeld; live en later in het beeldarchief. Als insprekers dit niet willen, worden ze verzocht contact op te nemen met de griffier.

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehoudersoverleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 7

  Uitgangspuntennotitie I.H.P.

  tijd 20.20-21.20 uur, zaaknr. Z-19-126185

  Portefeuille: (Maatschappelijk) Vastgoed (incl. Onderwijshuisvesting), portefeuillehouder: dhr. M.E. Huizing

  Het college heeft voor de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) de startnota in 2017 en het uitwerkingsplan in 2018 vastgesteld. Beide stukken zijn daarbij weliswaar ter informatie aan de raad aangeboden maar hierover heeft nog geen besluitvorming over
  plaatsgevonden. In de nu voorliggende uitgangspuntennota wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de voorgestelde wijzigingen van het huidige onderwijshuisvestingsbeleid. Deze wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op de systematiek en de voorzieningen die in aanmerking
  komen voor bekostiging. Er wordt voorgesteld om op basis van een integrale kwaliteitsbeoordeling van de schoolgebouwen te gaan werken met een meerjarig investeringsplan. Daarbij wordt het mogelijk dat de gemeente financieel bijdraagt aan de renovatie van een schoolgebouw. Renovatie wordt daardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen.

  5
 • 8

  Voorgenomen lidmaatschap werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties

  tijd: 21.20-21.50 uur, zaaknr. Z-19-127084

  Portefeuille: Regiozaken, portefeuillehouder: dhr. E.R. Jaensch

  Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking en verhuizen ambtenaren van het ambtenarenrecht naar het 'normale' arbeidsrecht. Dit heeft ook consequenties voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden en voor de gemeenschappelijke regelingen zelf als werkgever. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt een werkgeversvereniging opgericht om ook voor hun werknemers tot een collectieve arbeidsovereenkomst te komen. Door lid te worden van die
  vereniging kunnen de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Oegstgeest deelneemt na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de cao Gemeenten. Hiervoor is met toestemming van de gemeenteraad een wijziging van de
  gemeenschappelijke regelingen nodig. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft geen wensen en bedenkingen bij het voorgenomen lidmaatschap van de gemeenschappelijke regelingen aan de werkgeversvereniging.

   

  6
 • 9

  Agenda komende raadsbijeenkomsten

  tijd: 21.50-21.55 uur

  1
 • 10

  Stukken ter kennisneming

  tijd: 21.55-22.25 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier.

  • 10.a

   Raadsmededeling 24 september 2019 Onderzoek jeugdhulpgebruik Oegstgeest 2019

   Zaaknr. Z-19-125885

   Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

   In de raadsmededeling 'Actielijnen als input voor de doorontwikkeling Jeugdhulp per 2020' d.d.9 oktober 2018 hebben wij u geïnformeerd over de voorgestelde richting van Oegstgeest om de sturing en transformatie in de jeugdhulp vorm te geven. Aan de hand van vier actielijnen zetten we
   stappen om in de komende periode lokaal en (sub)regionaal de zorg en begeleiding van onze jeugdigen door te ontwikkelen. Hieronder worden nogmaals kort de actielijnen samengevat weergegeven:
   -Actielijn 1: onderzoek naar de aard en omvang van de jeugdzorg in Oegstgeest, om gericht en concreet te kunnen sturen met maatregelen.
   -Actielijn 2: meer grip op de lokale toegang, waarbij wordt onderzocht op welke wijze de lokale sturing op de JGT's kan worden verbeterd en de doorvertaling daarvan in de aanbesteding voor de toegang in2027.
   -Actielijn 3: vroegsignalering en preventie: door in te zetten op preventie (met behulp van het preventieakkoord) en de vroegsignalering te verbeteren in het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg, zet Oegstgeest in op het versterken van het voorveld om daarmee op langere termijn gezondheidsproblemen te voorkomen.
   -Actielijn 4: de inkoop en contractering van de zorgaanbieders op een dusdanige wijze in te richten dat goede en betaalbare jeugdzorg beschikbaar is in Oegstgeest en de regio.
   In deze raadsmededeling gaan wij in op de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de aard en omvang van de jeugdhulp in Oegstgeest (actielijn 1). Met betrekking tot de voortgang bij actielijnen 2 en 4 hebben wij naar aanleiding van uw raadsbesluit d.d.22 november 2018 inzake het
   'Koersdocument doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio" verdere stappen gezet en leggen wij de gezamenlijke visie "5amen sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)" op 26 september 2019 ter besluitvorming aan u voor. Ook het Preventieakkoord Jeugd en het bijbehorende actieplan (actielijn 3) zijn in het najaar gereed.

   2
  • 10.b

   Raadsmededeling 24 september 2019 Situatie op de arbeidsmarkt

   Zaaknr. Z-19-125855

   Portefeuille: Personeel en Organisatie, portefeuillehouder: dhr. E.R. Jaensch

   Door de krapte op de arbeidsmarkt, schaarste aan bekwaam personeel in verschillende vakgebieden en de complexer wordende vraagstukken die vragen om specifiekere kennis en ervaring, is het - net als bij andere (gemeentelijke) organisaties - een uitdaging om openstaande vacatures in te vullen. Om onze ambities uit te kunnen blijven voeren en onze dienstverlening op peil te houden, moeten we bepalen hoe hiermee om te gaan. Met deze raadsmededeling informeren wij uw raad over deze ontwikkelingen en over maatregelen die wij nemen.

   1
  • 10.c

   Raadsmededeling 24 september 2019 Uitwerking motie werkdruk in balans

   Zaaknr. Z-19-125886

   Portefeuille: Personeel en Organisatie, portefeuillehouder: dhr. E.R. Jaensch

   Via de motie 'Werkdruk in balans' heeft uw raad ons college gevraagd meer inzicht te geven in de uitbreiding van de capaciteit, op verschillende onderdelen. Via deze raadsmededeling willen we tegemoet komen aan dit verzoek. We starten met de groei van onze gemeente en gaan daarna verder in op de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen en onze ambities. Wij geven uw raad inzicht in de knelpunten van de
   verschillende beleidsvelden. Daarna gaan wij in op de keuze voor een incidentele of structurele invulling van de functie en gaan wij in op het meerjarenperspectief van de betreffende beleidsvelden. Tot slot lichten we de financiële invulling toe en gaan we in op de risico's die
   samenhangen met deze uitbreiding, waaronder de risico's van de huidige situatie op de arbeidsmarkt voor de capaciteitsuitbreiding.

   1
  • 10.d

   Raadsmededeling 1 oktober 2019 Benoeming gemeentesecretaris algemeen directeur J. Versluis

   Zaaknr. Z-19-126718

   Portefeuille: Personeel en Organisatie, portefeuillehouder: dhr. E.R. Jaensch

   Vandaag, dinsdag 1 oktober, hebben wij besloten om de heer J. (Jeffrey) Versluis te benoemen tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van Oegstgeest. Na vertrek van Harro Leegstra per l juni 2019 heeft Wilma Huininga, directeur bestuur- en concernondersteuning bij de gemeente
   Oegstgeest, de functie tijdelijk waargenomen. De heer Versluis zal de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur vanaf 1 december 2019 vervullen..

   1
  • 10.f

   Raadsmededeling 5 november 2019 Reactie Verslag van bevindingen Ernst and Young 2018

   Zaaknr. Z-18-114346

   Portefeuille: Financiën, portefeuillehouder: dhr. M.E. Huizing

   Onze inmiddels voormalige accountant Ernst and Young (verder: EY) heeft maandag15 juli zijn verslag van bevindingen bij onze jaarstukken 2018 opgeleverd. Met behulp van deze mededeling geven we onze reactie op de bevindingen en aanbevelingen van EY in zijn verslag. Hiermee komen
   we de toezegging na die we hebben gedaan n.a.v. de Commissie Audit van dinsdag 3 september en de Raad van donderdag 5 september over de jaarstukken 2018 incl. het Verslag van bevindingen 2018 en de Controleverklaring 2018 van EY. Het was voor ons niet mogelijk om de volledige reactie voor te bereiden voor de commissie- en raadsvergadering van september, omdat we donderdag 22 augustus pas, na herhaaldelijk verzoek, een nadere toelichting hadden ontvangen van EY op de gerapporteerde rechtmatigheidsfouten in zijn Verslag van bevindingen 2018.

   2
 • 11

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 22.25 uur

 • 12

  Rondvraag

  tijd: 22.35 uur

 • 13

  Geheime raadsmededeling 8 oktober 2019 Juridische positie gronden

  tijd: 22.55-23.25, zaaknr. Z-18-115636

  Portefeuille: Ruimtelijke ordening, portefeuillehouder: dhr. P.A. Glasbeek

  Op grond van Wob, artikel 10, lid 2 sub b (economische of financiële belangen van de gemeente) is agendapunt 13 van deze vergadering besloten. Het publiek zal verzocht worden de zaal te verlaten en het (live uitgezonden) beeldverslag zal onderbroken worden.

 • 14

  Sluiting

  tijd: 23.25 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website