Oordeelsvorming Burger 06-06-2019

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Oordeelsvorming Burger 06-06-2019

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit om uiterlijk12.00 uur op de woensdag voor de Politieke Ronde aan de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071, mede te delen. Dit onder opgave van het onderwerp of de onderwerpen waarover hij/zij het woord wenst te voeren.

  Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

  De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon bij een totale spreektijd van ten hoogste 30 minuten.

  Insprekers wordt verzocht hun tekst op papier dan wel digitaal ter beschikking te stellen.

  Insprekers komen in beeld; live en later in het beeldarchief. Als insprekers dit niet willen, worden ze verzocht contact op te nemen met de griffier.

 • 4

  Aandachtspuntenlijst Burger

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehoudersoverleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 7

  Autorisatie investering uitbreiding basisschool Het Dok

  tijd: 20.20-20.50 uur, zaak nr. Z-18-111012

  Portefeuille: (Maatschappelijk) Vastgoed (incl. Onderwijshuisvesting), portefeuillehouder: M.E. Huizing

  ln de gemeentebegroting is voor 2019 geld opgenomen voor de uitbreiding van basisschool Het Dok. De raad heeft bij het vaststellen van de begroting besloten dat het college pas het aangevraagde krediet mag aanwenden nadat de raad een onderbouwd investeringsvoorstel heeft goedgekeurd. Het college biedt de raad een investeringsvoorstel aan voor de uitbreiding van basisschool Het Dok. ln dit voorstel zijn de bouwvormen permanente bouw en modulaire bouw met elkaar vergeleken evenals de mogelijkheid van koop en huur. ln de vergelijkingen is een aanbieding voor het bouwen van de uitbreiding door de projectontwikkelaar die tevens het gezondheidscentrum nabij Het Dok gaat ontwikkelen beoordeeld in relatie tot de andere mogelijkheden. Deze aanbieding lijkt nu het meest interessant. Het college vervolgt zijn gesprek met deze partij.

  1
 • 8

  Aanvraag Vangnetregeling over 2018

  tijd: 20.50-21.20 uur - zaak nr. Z-18-114919

  Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

  Oegstgeest heeft een tekort op de uitgaven voor bijstand. Het ministerie biedt middels een zogenaamde vangnetregeling de mogelijkheid om compensatie voor dit tekort te krijgen. Het college heeft besloten een aanvraag voor de vangnetregeling in te dienen. De raad heeft ingestemd met de verklaring die het college hieromtrent heeft afgegeven.

  1
 • 9

  Stukken ter kennisneming

  tijd: 21.20-21.50 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier.

  • 9.b

   Toegang Jeugdhulp Leidse regio

   Zaak nr. Z-19-121556

   Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D’s) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

   De gemeenten in Holland Rijnland, waaronder de Leidse regio gemeenten, gaan het contract met de coöperatie Jeugd- en gezinsteams met één jaar verlengen. Tot 2021 zetten de gemeenten en de coöperatie hun samenwerking voort en voeren waar mogelijk al verdere verbeteringen in de gemeentelijke toegang jeugdhulp door. Na 2021 hebben de gemeenten van de Leidse regio het voornemen de nieuwe opdracht voor de gemeentelijke toegang jeugdhulp inde markt te zetten. Dit doen zij omdat zij de zorg dichter bij de leefwereld van de kinderen en het gezin willen organiseren en meer willen sturen op de jeugdhulp in de Leidse regio.

   2
  • 9.f

   Vertrouwelijke Raadsmededeling Toekennen erepenning

   Zaak nr. Z-19-122361

   Portefeuille: Representatie en Externe betrekkingen, portefeuillehouder: dhr. E.R. Jaensch

  • 9.g

   Raadsinformatiebrief week 19

   Onderwerpen:

   - Projectplannen 'Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest' en 'Pilot sociaal makelaar in Oegstgeest'

   - Inspraakprocedure Visie Jeugdhulp

   - Overzicht samenwerkingen Oegstgeest

   1
 • 10

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 21.50 uur

 • 11

  Rondvraag

  tijd: 21.55 uur

 • 13

  Sluiting

  tijd: 22.00 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website