VERVALT! Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte VERVALT! 02-04-2020

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

VERVALT! Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte VERVALT! 02-04-2020

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Bent u uitgenodigd om in te spreken of wilt u zich aanmelden om in te spreken? U vindt hier de spelregels om in te spreken. Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk de dag vóór de vergadering doorgeven aan de griffier Fred Kromhout. Dit kan door een mail te sturen naar griffie@oegstgeest.nl of telefonisch contact op te nemen met 071-5191872. Bij het aanmelden voor het inspreken, bent u zich er van bewust dat de vergadering live uitgezonden wordt. Wilt u niet in beeld komen tijdens de vergadering? Geef dit dan vooraf door aan de griffier.

  1
 • 4

  Toezeggingenlijst Burger en Ruimte

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

   

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehouders overleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehouders overleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

   

 • 7

  Definitieve grens bebouwde kom Wet natuurbescherming

  tijd 20.20-20.40 uur, zaaknr. Z-19-119835

  Portefeuille: Verkeer, vervoer, infrastructuur en groen (beleid), portefeuillehouder: dhr. M.E. Huizing

  De raad heeft op 28 november 2019 de Bomenverordening 2019 vastgesteld. De Bomenverordening regelt de bescherming van beeldbepalende bomen en geeft duidelijkheid over hoe we omgaan met de kap van bomen. Hierin wordt aangegeven welke bomen kapvergunning plichtig zijn.
  We vinden het belangrijk dat de Bomenverordening geldt voor de gehele bebouwde kom van Oegstgeest. Met de huidige grens bebouwde kom Wet natuurbescherming (Wnb) is dat niet zo. Dit geeft in de toekomst mogelijk problemen. Daarom is besloten om de grens bebouwde kom Wnb aan te passen. De gewijzigde komgrens heeft als concept van 9 december 2019 tot en met 25 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. De raad heeft nu de grens bebouwde kom Wnb definitief vastgesteld.
  Het besluit grens bebouwde kom Wnb is voorbereid door middel van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb en staat open voor belanghebbende ex artikel 3:15 lid Awb. Zij zijn in de gelegenheid gesteld tot het indienen van een zienswijze. Indieners van een
  zienswijze kunnen beroep instellen bij de bestuursrechter.

  2
 • 8

  Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020

  tijd 20.40-20.55 uur, zaaknr. Z-20-130388

  Portefeuille: Duurzaamheid en milieu, portefeuillehouder: dhr. P.A. Glasbeek

  De gemeenteraad heeft de subsidieverordening 'Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020' vastgesteld. Deze subsidie wordt verstrekt op grond van de Regeling Reductie Energiegebruik van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze regeling geeft huiseigenaren de mogelijkheid om €70
  subsidie te ontvangen voor kleine energiebesparende maatregelen of energie-advies voor de woning. De subsidie wordt verleend in de vorm van een teGoedbon. De gemeente zal in 2020 via een publiekscampagne en diverse publieksactiviteiten de mogelijkheden voor energiebesparing in de
  woning intensief onder de aandacht brengen bij alle inwoners. Vanaf 1 mei 2020 (onder voorbehoud) kunnen huiseigenaren een teGoedbon aanvragen. Meer informatie vindt u op de website www.gagoedoegstgeest.nl.

  2
 • 9

  Aanpassing lokale woonvisie

  tijd: 20.55-21.55 uur, zaaknr. Z-20-130570

  Portefeuille: Wonen en volkshuisvesting, portefeuillehouder: dhr. P.A. Glasbeek

  In april behandelt de gemeenteraad de woonvisie Oegstgeest 2020-2020 "Samen verder bouwen aan karakter en kwaliteit". In deze woonvisie legt Oegstgeest de woonambities voor de komende tien jaar vast. Met deze woonvisie willen we ervoor zorgen dat we een inclusief dorp blijven met een divers woningaanbod voor het brede pallet van doelgroepen: jong en oud, arm en rijk, zelfvoorzienend of hulpbehoevend; iedereen is welkom. Daarbij willen we het dorpse en groene karakter van Oegstgeest nadrukkelijk behouden.

  2
 • 10

  Agenda komende raadsbijeenkomsten

  tijd: 21.55-22.05 uur

 • 11

  Stukken ter kennisneming

  tijd 22.05-22.30 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier, onder vermelding van de te maken opmerking(en) en/of vragen.

 • 12

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 22.30-22.40 uur

 • 13

  Rondvraag

  tijd: 22.40-23.00 uur

 • 14

  Sluiting

  tijd: 23.00 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website