Gezamenlijke oordeelsvorming Burger en Ruimte 05-03-2020

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Gezamenlijke oordeelsvorming Burger en Ruimte 05-03-2020

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Bent u uitgenodigd om in te spreken of wilt u zich aanmelden om in te spreken? U vindt hier de spelregels om in te spreken. Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk de dag vóór de vergadering doorgeven aan de griffier Fred Kromhout. Dit kan door een mail te sturen naar griffie@oegstgeest.nl of telefonisch contact op te nemen met 071-5191872.

  Bij het aanmelden voor het inspreken, bent u zich er van bewust dat de vergadering live uitgezonden wordt. Wilt u niet in beeld komen tijdens de vergadering? Geef dit dan vooraf door aan de griffier.

 • 4

  Toezeggingenlijst Burger en Ruimte

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehoudersoverleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 7

  Benoeming leden Raad van Toezicht OPOO

  tijd 20.20-20.35 uur, zaaknr. Z-19-128856

  Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

  De gemeenteraad heeft 2 kandidaten (her)benoemd voor de Raad van Toezicht van het Openbaar Primair Onderwijs (OPOO) voor een periode van 4 jaar. Tevens heeft de raad kennis genomen van een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap van één lid van de Raad van Toezicht.

  2
 • 8

  Agenda komende raadsbijeenkomsten

  tijd: 20.35-20.45 uur

 • 9

  Stukken ter kennisneming

  tijd: 20.45-21.20 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier, onder vermelding van de te maken opmerking(en) en/of vragen.

  • 9.c

   Toelichting woningmarktanalyse

   Zaaknr. Z-19-123803                     

   Portefeuille: Wonen en volkshuisvesting, portefeuillehouder: dhr. P.A. Glasbeek

   Op 14 januari 2019 heeft de raadscommissie Ruimte het voorstel 'Actualisatie Woonvisie Oegstgeest' besproken. Tijdens de behandeling is door verschillende partijen de wens uitgesproken om te wachten met een aanpassing van de woonvisie totdat de resultaten van een nog te verrichten woningmarktanalyse bekend zijn bij de gemeente. Op 3 december 2019 is het eindrapport van de woningmarktanalyse in het college van BenW besproken, waarna enige resterende vragen hebben geleid tot een nadere uitwerking resulterend in bijgevoegd rapport. Met deze brief wil het college de raad informeren over het vervolgproces richting een geactualiseerde woonvisie, waarvoor deze woningmarktanalyse een belangrijk vertrekpunt is.               

   2
 • 10

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 21.20-21.30 uur

 • 11

  Rondvraag

  tijd: 21.30-21.50 uur

 • 12

  Sluiting

  tijd: 21.50 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website