Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 10-10-2019

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 10-10-2019

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit om uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voor de Politieke Ronde aan de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071, mede te delen. Dit onder opgave van het onderwerp of de onderwerpen waarover hij/zij het woord wenst te voeren. Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon bij een totale spreektijd van ten hoogste 30 minuten. Insprekers wordt verzocht hun tekst op papier dan wel digitaal ter beschikking te stellen. Insprekers komen in beeld; live en later in het beeldarchief. Als insprekers dit niet willen, worden ze verzocht contact op te nemen met de griffier.

 • 4

  Aandachtspuntenlijsten Burger en Ruimte

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehoudersoverleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 7

  Zienswijze Ontwerp-begrotingswijziging 3, 2020 Groep 2 Regionale Informatievoorziening

  tijd: 20.20-20.50 uur, zaaknr. Z-19-125895

  Verbonden partij: Servicepunt71, portefeuillehouder: dhr. M.E. Huizing

  De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Servicepunt71 gaat de informatievoorziening van de deelnemende gemeenten samenbrengen en standaardiseren. Daartoe wordt de begroting 2020 gewijzigd en dat leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Echter gaat het de gemeente Oegstgeest onder de streep niet meer kosten: de kosten voor onze interne begroting gaan namelijk in dezelfde mate omlaag. De regionale samenwerking en standaardisatie moet verdere kostenstijgingen voorkomen. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze geven op deze begrotingswijziging. De gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest ziet geen belemmeringen voor het vaststellen van de begrotingswijziging.

  3
 • 8

  In- en externe maatregelen i.h.k.v. vangnet bijstand over 2019

  tijd: 20.50-21.20 uur, zaaknr. Z-19-125304

  Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

  Gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk financieel zelf redzaam zijn en neemt daarom maatregelen om het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering te beperken. Uitkeringsgerechtigden worden met maatwerk ondersteund bij de re-integratie naar werk. Met de vaststelling van de notitie 'Maatregelen2019 ten behoeve van de reductie van het tekort op het uitkeringsbudget (BUIG)' komt Oegstgeest eveneens tegemoet aan eisen voor de aanvraag van de vangnetregeling van het rijk. Deze vangnetregeling is bedoeld om tekorten op het van het rijk ontvangen budget gedeeltelijk te compenseren.

  2
 • 9

  Reglement van orde

  tijd: 21.20-21.50 uur, zaaknr. Z-19-******

 • 10

  Opschonen verordeningen

  tijd: 21.50-22.00 uur, zaaknr. Z-19-125968

  Initiatiefvoorstel van het presidium

  De raad heeft het verordeningenbestand van de gemeente Oegstgeest opgeschoond.

  1
 • 11

  Vaststellen vergaderrooster 2020

  tijd: 22.00-22.05 uur, zaak nr. Z-19-126533

  Initiatiefvoorstel van het presidium

  De raad stelt ieder jaar in het najaar het vergaderrooster voor het jaar er op vast.

  1
 • 12

  Agenda komende raadsbijeenkomsten

  tijd: 22.05-22.10 uur

 • 13

  Stukken ter kennisneming

  tijd: 22.10-22.20 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier.

  • 13.a

   Raadsmededeling 18 juni 2019 Verlenging subsidie Support&Co Buurtsuper Oegstgeest

   Zaaknr. Z-17-106226

   Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D’s) en onderwijs, portefeuillehouder: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

   Op 18 juni 2019 heeft het college besloten de subsidierelatie met Support&Co, ten behoeve van re-integratieplaatsen in de sociale buurtsupermarkt in de wijk Poelgeest, met een jaar te verlengen. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat moederorganisatie Alliade haar garantstelling voor Support&Co voor dezelfde periode verlengt. Het komende jaar zullen de gemeente en Support&Co gebruiken om te werken aan verbeterpunten die uit een recente evaluatie van onderzoeksbureau Regioplan naar voren zijn gekomen. In het voorjaar van 2020 zal het college zich opnieuw over de buurtsuper buigen.

   1
 • 14

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 22.20 uur

 • 15

  Rondvraag

  tijd: 22.30 uur

 • 16

  Sluiting

  tijd: 22.40 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website