Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR)
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Stukken ter kennisneming.
  • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022: uitwerkingsplan.
  • Aanbieding 1e concept jaarstukken 2017.
  • Stand van zaken motie 'Participatie voor en door ons allemaal'.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - 19 april 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Meerjarenprogramma grondexploitaties 2018.

  • Voornemen vernieuwen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Mc Donalds.

  • Vaststellen Esthetisch Programma van Eisen Rijnlandroute Tjalmaweg.

  • Afleggen verklaring en belofte dor de heer J.M. Yonce.

  • Benoeming commissievoorzitter.

  • Inkoop duurzame energie en gas.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

 • Nieuwsbericht 1 Coalitie-onderhandelingen

  De onderhandelingen tussen VVD, PrO en CDA om te komen tot een coalitieakkoord in Oegstgeest zijn deze week begonnen. Gisteravond hebben de onderhandelende partijen procesafspraken gemaakt en zijn de eerste inhoudelijke onderwerpen besproken.

  De partijen hebben gekozen de onderhandelingen in deze fase te laten begeleiden door één onafhankelijke deskundige procesbegeleider, Roel Freeke, directeur van Necker van Naem. Met de keuze voor Freeke hopen de partijen zorgvuldig en tegelijkertijd voortvarend het onderhandelingsproces te doorlopen.


  Wilt u de onderhandelende partijen voeden met ideeën of andere zaken, dan kunt u deze mailen naar roel@necker.nl.

 • Eindrapportage Oegstgeest van informateur Vincent Janssen

  Weekbericht, tevens eindrapportage Informateur Oegstgeest – 6 april 2018


  Op dinsdag 3 april heb ik een tussenrapportage gepubliceerd. Media en gemeenteraadsfracties zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze rapportage. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Op basis van deze tussenrapportage heb ik op woensdag 4 april een gesprek gevoerd met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. In dit gesprek heb ik hen gevraagd naar de reacties van de fracties op de tussenrapportage. De drie fractievoorzitters hebben aangegeven dat de tussenrapportage een goede weergave is van de situatie en de gewenste coalitievorming. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de samenstelling van coalitie en college.


  Geconcludeerd is dat op basis van de tussenrapportage gestart kan worden met de onderhandelingen. De drie partijen hebben uitgesproken dit op zo kort mogelijke termijn te gaan doen en treffen hiervoor de nodige voorbereidingen. Zij zullen de verdere informatievoorziening over het vervolg verzorgen.
  Ik heb de fractievoorzitter van de VVD hierna mijn ontslag als informateur aangeboden, dat hij aanvaardde.


  Het was een groot genoegen om even terug te zijn in Oegstgeest. Alle door mij gesproken raadsleden hebben een grote betrokkenheid bij het dorp en bij de toekomst ervan. Ik wens de drie onderhandelende partijen de komende tijd veel inspiratie en energie toe om te komen tot een mooi akkoord.


  Vincent Janssen

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website